• Levertijd: 1-3 werkdagen
  • Gratis afhalen in winkel
  • Gratis retourneren
  • Sinds 1974
  • Officieel Windy® verkooppunt

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Voorwaarden Asashi Sports

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ‘Asahi Lifestyle’ handelend onder de handelsnaam ‘Asahi Sports’, gevestigd aan de Overtoom 360 , te Amsterdam. Asahi Sports is een merkeigendom van Asahi Lifestyle, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam met het inschrijfnummer: 657 481 74

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Asahi Sports behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Levering en Retouren

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Levering van cardio apparatuur is altijd kosteloos. Let wel, voor het monteren van de apparatuur kunnen kosten in rekening worden gebracht en dit doen wij alleen binnen een straal van 75 km. rond Amsterdam.

2.2 Levering zal plaatsvinden binnen 48 uur mits het bestelde artikel voorradig is en tenzij op de website anders is aangegeven. Indien de levertijd tot 48 uur niet zal worden gehaald, zal de klant een e-mail van Asahi Sports ontvangen waarin de juiste levertijd wordt vermeld. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Asahi Sports te ontbinden, door dit schriftelijk (aan ons postadres of per e-mail naar klantenservice@asahisports.nl) aan Asahi Sports te melden. Asahi Sports zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen.

2.3 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.4. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen nadat Asahi Sports het in voorgaande artikel (artikel 2.2) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.

2.5. Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de mogelijkheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit artikel , in overleg met Asahi Sports en alleen na uitdrukkelijke overeenstemming met Asahi Sports, de onderliggende overeenkomst met Asahi Sports te ontbinden. De klant is verplicht hiervoor een geldige reden op te geven. Uitzondering hierop is de sportvoeding die onder geen beding retour genomen kan worden.

2.6. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden , dient de klant dit schriftelijk (aan ons postadres of per e-mail naar klantenservice@asahisports.nl) aan Asahi Sports te melden. De klant dient het artikel in de juiste en ongeschonden verpakking , na overleg met Asahi Sports, terug te sturen naar een door Asahi Sports vastgesteld adres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen en eventueel ander gemaakte kosten.

2.7. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Asahi Sports ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal Asahi Sports deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Asahi Sports het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen , aan de klant terugbetalen. De verzendkosten die asahi.nl heeft gemaakt om het artikel naar de klant toe te zenden zullen in mindering worden gebracht. De klant ontvangt dus de gedane betaling retour minus de verzendkosten.

2.8. Asahi Sports behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Asahi Sports of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

2.9. Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Asahi Sports schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Asahi Sports de klant hiervan schriftelijk (aan ons postadres of per e-mail naar klantenservice@asahisports.nl) in kennis stellen. Asahi Sports heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Prijzen

3.1 Alle prijzen op de website genoemd zijn in euro’s en inclusief 21% omzetbelasting (BTW) en 6% omzetbelasting op sportvoeding. Voor bestellingen in Nederland wordt een bijdrage in de handling- en verzendkosten in rekening gebracht. De volgende staffel wordt gehanteerd: alles tot 10 kg 3, 25 euro, tussen de 10 en 20 kg 6.,95 euro, tussen de 20 en 30 kilo 14 euro en alles daarboven 25 euro.Voor bestellingen in Nederland van meer dan eur 250, = wordt geen bijdrage in de handling- en verzendkosten in rekening gebracht, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Voor artikelen die als zogenoemde briefpost kunnen worden verstuurd (m.a.w. door de brievenbus kunnen) worden geen handling- en verzendkosten gerekend. Voor bestellingen onder rembours in Nederland wordt een extra toeslag in de handling- en verzendkosten van EUR 13,00 per bestelling in rekening gebracht, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Privacy

4.1 Indien u een bestelling plaatst bij Asahi Sports, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Asahi Sports. Asahi Sports houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

4.2 Asahi Sports respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

4.3 Asashi Sports maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

4.4. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

4.5. Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Asahi Sports. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Asahi Sports. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.6. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Asahi Sports over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Asahi Sports. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Garanties

5.1 Asahi Sports staat ervoor in dat de geleverde artikelen aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde artikel.

5.2 De garantietermijn van Asahi Sports komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, of 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid.

5.3 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben gepleegd.

Offertes

6.1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door klant, behoudt Asahi Sports zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Asahi Sports slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Overeenkomst

7.1. Een overeenkomst tussen Asahi Sports en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Asahi Sports op haalbaarheid is beoordeeld.

7.2 Asahi Sports behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

Afbeeldingen en specificaties

8.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van Asahi Sports gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht

9.1. Asahi Sports is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

9.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid , welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Asahi Sports. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

9.3. Asahi Sports behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Asahi Sports gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Communicatie

9.1 Asahi Sports is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Asahi Sports, danwel tussen Asahi Sports en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Asahi Sports.

Klachten

10.1. Alle klachten in verband met de levering , kwaliteit , hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Asahi Sports serieus in behandeling worden genomen.

10.2. De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Asahi Sports (schriftelijk aan ons postadres of per e-mail naar klantenservice@asahisports.nl).

10.3. Asahi Sports zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. asahi.nl zal de klant hierover schriftelijk (schriftelijk aan ons postadres of per e-mail naar klantenservice@asahisports.nl) te berichten.

Intellectuele en industriele eigendomsrechten

11.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Asahi Sports geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

11.2. Asahi Sports garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Asahi Sports geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.

Diversen

12.1 Indien de klant aan Asahi Sports schriftelijk opgave doet van een adres, is Asahi Sports gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres , totdat de klant Asahi Sports een nieuw adres heeft doorgegeven.

12.2. Asahi Sports is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Toepasselijke recht en geschillenregeling

13.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Asahi Sports is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Asahi Sports en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost , neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij Asahi Sports er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.